Térmes y Condicions

Avís legal

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i es considera informació introductòria per a l’usuari relativa als productes, serveis i altres informacions incloses.

Cérvoles Celler rebutja la responsabilitat que es derivi de la utilització incorrecta dels continguts i es reserva el seu dret a actualitzar-los quan vulgui, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés de manera temporal o definitiva.

Cérvoles Celler rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per Cérvoles Celler o no publicada sota el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda a pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços amb les pàgines web de Cérvoles Celler.

Cérvoles Celler no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc es fa responsable de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per la utilització de versions no actualitzades d’aquest.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda a aquestes pàgines web i que es faci sense autorització de Cérvoles Celler és una infracció que castiga la legislació vigent.

D’acord amb el què estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’usuari queda informat de la incorporació de les seves dades a fitxers automatitzats existents a Cérvoles Celler i del seu tractament. Les dades obtingudes seran les derivades de la navegació i de les consultes o suggeriments de l’usuari. Aquest té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades i a la seva utilització amb qualsevol finalitat diferent a la manifestada en aquest avís, podent exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb l’ establert a la legislació vigent. Si és així, haurà de contactar amb Cérvoles Celler a través del correu electrònic cervoles@cervoles.com.

Av. de les Garrigues, 26 · 25471 La Pobla de Cérvoles · Lleida (Espanya) | Tel +34 973 580 200 · +34 973 175 101 | Fax +34 973 718 312 | Termes y Condicions

Español   English   Deutsch